پست های وبلاگ

کجای جریان ظلم هستیم

با دیدن این عکس منقلب شدم اما کمی اندیشیدم که این کودک سوای رنجی که می کشد و حس ترحمی که منتقل می کند چه پیامی برای مردم جهان دارد؟