تبلیغ فرزندآوری یا فرزندنیاوری؟

تبلیغ فرزندآوری

نمیدانم بعد از ۴۲ سال آیا دیدن همچین شاهکارهای تبلیغاتی و هنری که نشان از نبودن اندک تفکر و تعقل و نظارت در بدنه مدیریت شهری است، باید جای تعجب داشته باشد یا نداشته باشد؟ بنظرم در دنیای امروز حتی یک مورد از این کارهای ضعیف در مدیریت شهری قابل قبول نیست اما افسوس که این مزرعه را آب گرفته دهقان مصیبت زده را خواب گرفته.

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.